בקשת הצטרפות לחברות במועדון החברים וההטבות של טריינרס בע" מ

המועדון המאגד את קהילת מאמני הכושר והספורט בישראל .

החברות במועדון הנה למאמני כושר וספורט מוסמכים בישראל בלבד  ) בכפוף להצגת תעודת הסמכה( :

פרטיו של חבר המועדון המבקש להצטרף למועון החברים של טריינרס בע"מ ) להלן:" המועדון"( :

שם:_______________ מספר ת.ז:________________.

כתובת מגורים: ____________________. 

גיל: .______________

כתובת דואל: .________________

מספר טלפון: .________________

חדר כושר/מועדון/סטודיו/אימונים אישיים/אחר :__________________) נא להקיף בעיגול.(

הנני מצהיר בזאת, כי אני הח"מ מאמן/ מדריך כושר ו/או ספורט מוסמך בישראל ומבקש בזאת להצטרף למועדון.

דמי החברות במועדון :

התמורה המשולמת לחברת טריינרס בע"מ, עבור  ובגין הצטרפות כחבר מועדון כאמור הנה: 205₪ לפני מע"מ לכל שנה קלנדרית. 

אמצעי תשלום והרשאה לחיוב:

כרטיס אשראי/ העברה בנקאית 

 

 

 

קראתי בעיון את תנאי תקנון החברים, ואני מאשר לכם בזאת לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו כדלקמ ן:

 : ___________ / ___________ CVV: כרטיס מספר :___________________ בתוקף עד

שם                                                         בעל                                                           הכרטיס:

  ________________________________________________________

ת"ז של בעל הכרטיס____________________________________ :

החברות במועדון:  

  • למען הסר כל ספק, חבר במועדון הנו אך ורק מי שהנו מאמן/מדריך כושר וספור ט מוסמך בישראל, אשר שילם את דמי החברות באותה שנה קלנדרית.
  • מובהר, כי החברות הנה אישית בלבד והיא איננה ניתנת להעברה לאף אדם זולת חבר המועדון עצמו.  
  • חבר מועדון בתוקף כאמור לעיל יהא זכאי ליהנות מההטבות ו/או המבצעים ו/או השירותים שמעניק המועדון מעת לעת כמפורט באתר האינטרנט של המועדון שכתובתו:  

 . )"להלן: "האתר ( .www.trainersil.co.il.

  • המועדון מתחייב לפעול כדי להשיג מספר רב ככל הניתן מבחינתו של נותני שירותים ו/או בתי עסק אשר יעניקו הטבות לחברי המועדון. בין היתר יעניקו עבור חברי המועדון מבצעים ו/או הטבות ו/או שירותים רלוונטיים מול ספקים ו/וא נותני שירותים הרלוונטיים לתחום הכושר והספורט בישראל ו/או עבור בעלי עסקים עצמאיים ו/או שכירוים ב תחום ) להלן:" ההטבות"(.
  • ידוע לחבר המועדון, כי המבצעים ו/או ההטבות עשויים להשתנות מעת לעת על ידי המועדון ו/או על ידי נותני ההטבות עצמם ומכאן שהמועדון איננו נושא בכל אחריות ו/או התחייבות ו/או הבטחה אודות ההטבות כאמור.  
  • ידוע לחבר המועדון, כי המועדון איננו נושא בכל אחריות בקשר לשירותים ו/או ההטבות ו/או המבצעים הניתנים על ידי צדדי ג' לחברי המועדון ו/או כי המועדון איננו מפקח ולא יכול לפקח על טיב ו/או איכות השירות ו/או המוצר, שכן הם אינם ניתנים על ידו.  
  • המועדון איננו נושא בכל אחריות בגין השירותים ו/או המוצרים הניתנים על ידי בית העסק ו/או נותן השירותים המעניק הטבות לחברי המועדון, שכן בית העס ק ו/או נותן השירותים הרלוונט י  הנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמ ו  על ידו באתר.  
  • ידוע לחבר המועדון, כי  בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק  את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק,  סוחר,  אתר או גוף מסחרי,  אשר מעניק הטבות לחברי המועדון .

אישור חבר המועדון:

  • קיבלתי וקראתי בעיון את תנאי  תקנון החברות במועדון,  המפורטים  בבקשת הצטרפות זאת ובתקנון החברים המצורף לבקשה ובתנאים הכלליים ואני מאשר  בחתימתי להלן את בקשת הצטרפותי כחבר המועדון.

שם + משפחה:_____________               חתימה: _______________

תקנון חברי המועדון של טריינרס:  

לצרכי נוחיות מנוסח תקנון זה בלשון זכר, ולשון זכר גם לשון נקב ה.

המשתמש ו/או הרוכש באתר, מצהיר בזאת כי הינו בגיר (18 ומעלה) (להלן: "בגיר") וכשיר משפטית, אינו חסוי ו/או אינו מוגבל בדרך המצריכה אישור אפוטרופוס לפעולותיו. העסק מסיר מעצמו אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.

המועדון:

 טריינרס הנו   –  מועדון צרכנות  – המאגד את  מאמני הכושר והספורט בישראל שהצטרפו כחברים למועדון ומנוהל על ידי חברת טריינרס בע"מ ח.פ מספר  516272754, כתובת:  הרכבת 58 תל אביב (להלן:“החברה”) במטרה, בין היתר, להפעיל מועדון צרכנות (להלן:“ המועדון”) ובאמצעותו לתת שירותי צרכנות/שירותים  ורווחה  למאמני הכושר והספורט בישראל. על מנת להגדיל את כוחו של המועדון החברות במועדון:

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראו ת  בקשת ההצטרפות, הנחיות ומדיניות החברה ותקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

כחבר המועדון  יכול להצטרף  רק מדריך/מאמן כושר וספורט מוסמך בישראל אשר  ביקש להצטרף כחבר למועדון,  חתם על טופס הצטרפות,  הציג בפני המועדון תעודת מאמן כושר/מדריך ספורט מוסמך ולאחר אימות שמבצע המועדון אודות נכונות הפרטים שמסר, נמצא כי הוא עונה על תנאי הזכאות להצטרף למועדון.  

חבר המועדון יהיה זכאי להטבות המתפרסמות על ידי המועדון מעת לעת ויוכל לממש אותם באמצעות קוד קופון שיקבל באמצעי דיגיטלי ו/או בכך שיונפק לו כרטיס חבר מועדו ן תקף מטעם המועדון שיקנה הטבות בבתי עסק עימם קשור המועדון בהסכם.

החברות במועדון היא שנתית וההטבות תינתנה רק לחבר מועדון שהחברות שלו בתוקף נכון לאותו המועד. על חבר המועדון לדאוג לחדש את החברות שלו במועדון מידי שנה בשנה. הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית להחליט על שינוי גביית דמי חבר מחברי המועדון ) אשר עומדים נכון למועד זה על סך של 240 ₪ כולל מע"מ לשנה קלנדרית( וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים. הודעה על גביית דמי חבר, תישלח בכתב לחברי המועדון הנוגעים בדבר, לפחות שלושה חודשים בטרם תשתנה גביית דמי החבר.

הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.

זכאים להצטרף כחברים למועדון  מדריכי ו/או מאמני כושר וספורט מוסמכים בישראל בלבד. החברות הנה אישית ואיננה ניתנת להעברה לאחרים.  התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון . הצטרפות למועדון, משמעה קבלת הוראות התקנון  במלואן. 

החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון.  הודעה בכתב על ההחלטה תישלח לחבר שחברותו הופסקה, כאמור.

חבר המעוניין להפסיק חברותו במועדון, יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה.

פעילות המועדון:

פעילות המועדון כוללת בין היתר התקשרות עם בתי-עסק  ו/או נותני שירותים  במסגרת הסדר הנחה  ו/או הטבה  לחברי המועדון )במעמד הקניה או במעמד חיוב החשבון(, התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הכושר והספורט בישראל.

אחוז ההנחה וכן עצם קיום  ההטבה  יכולים להשתנות ו/או להתבטל ללא כל הודעה מוקדמת, שכן הם אינם ניתנים על ידי המועדון, אלא על ידי צדדי ג' עמם מתקשר המועדון בהסכמים.  

המועדון  יפעל  לרווחת החברים במטרה להשיג הנחות והטבות, ברם מובהר כי הוא אינו נושא באחריות לטיב המוצר,  האיכות או השירות.  האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות )כולל הגרלות( היא על הספקים המציעים בלבד ו/או על נותני השירותים עצמם ואין למועדון, לחברה ו/או לנושאי המשרה של החברה ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה. כל רכישה של מוצר ו/או קבל ת שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון  בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון ו/או של הספק עימו התקשר החבר. מובהר, כי אין לראות בפרסום של המועדון אודות מוצר ו/או שירות ו/או הטבה ו/או הנחה ו/או הפניה ליועץ מכל מין וסוג שהוא משום המלצה להתקשר עם אותו ספק ו/או לרכישת המוצר ו/או עם נותן השירותים, שכן האחריות במלואה מוטלת על חבר המועדון עצמו. 

 הנח ה או הטבה כאמור תינתן רק בכפוף לחבר מועדון שחברותו בתוקף באותו המועד. חבר המועדון יידרש להציג קוד קופון שיינתן לו על ידי המועדון למימוש ההטבה  ) אם בחר ברכישה דיגיטלית( ו/או באמצעות הצגת כרטיס מועדון שיספוק לו על ידי המועדון ) בכפוף לתשלום דמי החברות.(.  מובהר, כי אין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

ביטול החברות במועדון

החברות  במועדון  מתחדשת בכל שנה ושנה באופן  אוטומטי, אלא אם נתן חבר המועדון הודעה לפחות חודש לפני מועד סיום תקופת החברות השנתית, כי הוא מבקש שלא להאריך את החברות לשנה נוספת. המועדון ישלח לחבר המועדון הודעת טקסט או דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר חבר המועדון, כי תקופת החברות שלו עומדת להתחדש באופן אוטומטי לשנה נוספת, במסגרתה תינתן לו ההזדמנות להודיע, כי הוא איננו מעוניין בחידוש החברות לשנה נוספת.

חבר המועדון זכאי לבקש להאריך את חברותו במועדון, בכפוף לתשלום דמי החבר ובכפוף  לכך שהוא עומד בתנאי החברות במועדון כאמור בבקשת ההצטרפות ובתקנון זה .

חבר המועדון זכאי לבקש את ביטול החברות במועדון במהלך 14 ימים ממועד שנרשם כחבר מועדון.  במקרה של מתן הודעת ביטול על ידי חבר המועדון בתוך 14 ימים כאמור תשיב החברה לחבר המועדון את דמי החבר ששילם בניכוי עמלה השווה ל %5 מדמי החבר ששילם .

בקשת ביטול מצד חבר המועדון, לאחר שחלפו 14 ימים ממועד הרשמתו, בכל מקרה, איננה מזכה את חבר המועדון בהשבה כספית כלשהי של דמי החבר ששילם. 

ייתכן ולצורך תשלום עבור דמי החבר כאמור יצטרך חבר המועדון להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותו.

לתשומת לבך כי הגשת פרטים אישיי ם או פרטי אשראי כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז  – 1977 וזו אסורה בהחלט .

חבר המועדון מאשר, כי כל הפרטים שמסר לעיל הינם נכונים ומלאים וכי הוא רשאי למסרם. 

ידוע לחבר המועדון שלא חלה עליו חובה חוקת למסור את פרטיו וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של החברה.

החברה שומרת על זכוה לבטל, על פ י שיקול דעתה הבלעדי, את חברותו של חבר מועדון. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את חברותו של חבר מועדון שחברותו נתגלתה ו/א ו שנחשדה כניסיון להונות בכל דרך, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשות ה כנגד חבר מועדון ו/או אדם אשר ניסה להתקבל כחבר מועדון, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.

חבר המועדון אינו רשאי להשתמש בחברותו במועדון באופן מסחרי ו/או בכל אופן אחר שאיננו לשימושו האישי ו/או באופן העלול להזיק, לשתק או לפגוע במועדון ו/או בחברה ו/או במי מטעמה. 

חבר המועדון אינו רשאי להעתיק בדרך כלשהי רשימות של חברי המועדון ו/או מידע אחר לגבי חברי המועדון ו/או מידע המפורסם  ע"י  המועדון באתר האינטרנט, למעט  לצורך מימוש ההנחה ו/או ההטבה המפורסמת לשימושו האישי. יובהר כי, חבר המועדון לא ישתמש במידע זה כאמור ולא יעבירו בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועדון רשאי למנוע מחבר מועדון ביצוע פעולות ו/או לשלול את חברותו ולחסום את כניסתו לאתר האינטרנט, באמצעות  חסימת  חבר  המועדון,  בכל אחד מן המקרים הבאים :

חבר המועדון עבר על הוראות הדין בישראל ;  חבר המועדון הפר תנאי מתנאי תקנון זה ;

 חבר המועדון מסר פרטים שגויים בהרשמתו למועדון. 

השימוש באתר האינטרנט הינו באחריות המשתמש בו בלבד . 

המועדון לא יהא אחראי ולא יחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו למשתמשים באתר האינטרנט ו/או לכל צד ג' שהוא עקב ו/או  כתוצאה  משימוש  באתר  האינטרנט ו/או  אי  היכולת  להיכנס  לאתר האינטרנט  ו/או  כתוצאה  מחשיפה  לפגיעה  בטלפון  החכם  ו/או  המחשב  במהלך  השימו שבאתר  האינטרנט  )לרבות  וירוסים(  ו/או  כתוצאה  מהסתמכות  על  המידע  הכלול  באתר  האינטרנט.

אתר האינטרנט מציע קישורים והפניות לאתרים אחרים. המועדון איננו אחראי ולא יהא אחראי לתכנים שבאתרים אלו ולתנא י השימוש בהם .

אחריות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר האינטרנט איננה מבוצעת ו/או ניתנת על ידי המועדון  ,  אלא  אם  נאמר  אחרת  במסגרת  פרסום  ספציפי.  יובהר  כי,  מכירת  ו/או  אספקת  המוצרים  ו/או  השירותים  המוצעים  באתר  האינטרנט,  על  כל  המשתמע  מכך, תתבצע על-ידי החברות ולא ע"י המועדון .

לפיכך,  האחריות  הבלעדית  למידע  בדבר  המוצרים  ו/או  למוצרים  עצמם,  לפרסומם, למחירם,  להתקשרות  בין  מקבל  ההטבה  לבין  החברות,  לאספקתם,  לפעולות  הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהו א הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים או הניתנים באתר, מוטלת על החברות באופן בלעדי. 

תמונות  המוצרים  ו/או  השירותים  המפורסמים  באתר   נועדו  להמחשה  בלבד  כך  שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל.

המועדון יה א רשאי להסיר את המבצעי ם ו/או השירותים המוצגים  באתר האינטרנט בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה כנגד המועדון בהקשר להנחה שבוטל ה ו/או אינה ניתנת למימוש מכל סיבה שהיא .

מימוש ההטבה יבוצע ישירות מול החברות, אלא אם נאמר אחרת מפורשות.

באתר האינטרנט  מצויות  פרסומות  וקישורים  המאפשרים  גישה  למידע  ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים. יובהר כי מידע ותכנים אלו אינם מתפרסמים ע"י המועדון והוא איננו אחראי לתכנים שבאתרים ו/או קישורי ם אלו לרבות תנאי השימוש בהם .

המועדון מפרסם באתר האינטרנט את המבצעים ו/או ההנחות כפי שנמסרו לו ואושרו ע" י החברות.  אשר  ע ל  כן,  האחריות  הבלעדית  לנכונות  ו/א ו  לאופן  הצגת  מצגים  שהוצגו  ביחס למבצעים  ו/או  להנחות  המפורסמות  באתר  האינטרנט  תחול  על  החברות  בלבד  ולחבר  המועדון לא תהי ה כל טענה בקשר ע ם נכונו ת המצגים  ו/או הפרסומות באתר האינטרנט. 

בהסכמה לתנאי שימוש אלו מצהיר חבר המועדון, כי הוא מודע לכך שכל תקלה ו/או בעיה במימוש  ההנחות  ו/או  המבצעים  ו/או השירותים  המוצעים  באתר  לא  תקנה  ל ו  אפשרו ת לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דריה כנגד המועדון. 

האתר  משתמש באמצעים כדוגמת  Cookies  או  Beakons Web  לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע .

קניין רוחני 

זכויות היוצרי ם וזכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט, בשמם, בכל חל ק שלהם ובכל אחד מהשירותים המוצעים בה ם שייכים בלעדית ל-מועדון.

אין  להעתיק  לשנות,  לפרסם,  לשדר,  להעביר,  למכור,  להפיץ,  לשכפל  או  לעשות  שימו ש מסחרי  באתר  האינטרנט,  למעט  אם  התקבלה  לכך   הסכמה  מפורשת  מראש  ובכתב  מהמועדון. 

חל איסור מוחלט על יצירת קישוריו ת )לינקים( לאתר האינטרנט, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת מראש ובכתב. 

הסכמה לקבלת דברי פרסומת:

חבר המועדון ייחשב כמי שמסכים, כי המועדון ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון, יפנו אליו על-פי החלטת המועדון,  בהצעות הטבות לחברי המועדון,  כולל דברי פרסומת  – באמצעות הדואר ו/או  הטלפון ו/או דואר אלקטרוני /או ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק.  חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור,  יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור.

האמור לעיל אינו מתייחס למודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעותמערכות פייסבוק ממומן.  ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות שינוי ההגדרות בפייסבוק.

האמור לעיל אינו מתייחס להודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות אתר האינטרנט של המועדון. ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות הודעה בכתב שתישלח לכתובת הדוא"ל של המועדון שכתובתה: service@trainersil.co.il

מדיניות הפרטיות:

חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו, וכן כל מידע שיצטבר במועדון ו/או אצל גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות בין היתר להנחות  ולמבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו למועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. לצפייה במדיניות הפרטיות.

הסכמה להצעות אישיות :

חבר מועדון  . ייחשב כמי שמסכים, כי המועדון ו/או מי מטעמו יפנה אליו בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שנאסף אודות צרכיי ומאפייני החבר ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט. חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות.

 שונות:

החברה  ו/או המועדון ו/או מי מטעמם שומרים  לעצמם  את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת.

הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן,  לפי שיקול-דעתה הבלעדי.  הודעה על שינוי התקנון תפורסם באתר האינטרנט של המועדון ובמסגרת פרסומי המועדון הנשלחים בדוא”ל.

בכל בירור בעניין הפעלת האתר ופעילותו, יש לפנות ישירות לשירות הלקוחות בטל':               _______________ ו/או ____________(להלן: "שירות הלקוחות").

 

ברירת הדין וסמכות שיפוט:

תקנון זה יפורש וייבחן בהתאם לדינים החלים במדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לפעילות המועדון, נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.